HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP      TỈNH NINH THUẬN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH NINH THUẬN, NHIỆM KỲ 2022-2027.  
  Số TT   Họ và tên Năm sinh Chức danh được bầu
Ông Nguyễn Tấn Sơn 1978 Trưởng ban
Ông Vũ Văn Chính 1978 Ủy viên
Bà Đào Thị Đoan Trang 1977 Ủy viên
Ông Lê Nguyễn Lê Vi 1977 Uỷ viên